Search form

Matɨye 25

Kujɨ ta dɔ ngan mandɨ je tɨ kɨ dɔgɨ

1Ko̰ɓe kɨ dɔra̰ tɨ a to tə ta lə ngan mandɨ je kɨ dɔgɨ kɨ ɔyi lambɨ je ləde ə awi kadɨ tɨləi kəm dəw kɨ aw tə taa dəne kɨn be. 2NJé kɨ mi əi mbə je ə njé kɨ mi əi njé kəm-kaa je tɔ. 3NJé kɨ mbə je ɔyi lambɨ je ləde nə uni yɨbɨ kɨ rangɨ dɔ made tɨ al, 4nə njé kəm-kaa je, ɔyi lambɨ je ləde kɨ yɨbɨ kɨ rangɨ dɔ made tɨ. 5NGa nɨngə, lokɨ dəw kɨ aw tə taa dəne ka kɨn re law al, ɓi rade adɨ toi ɓi. 6Ə dan lo tɨ, ndu dəw ɓa ə nə: «Oi nje taa dəne ka ə am, ɨtḛḛi ɨtɨləi kəme.» 7Lo kɨn tɨ, ngan mandɨ je ka kɨn pətɨ ndəli dɔ ɓi tɨ, ɨndəi dɔ lambɨ je ləde dana. 8Nɨngə njé kɨ mbə je əli njé kəm-kaa je əi nə: «Adi-je yɨbɨ lambɨ ləsi ndə̰y, nə lambɨ je ləje ɨsɨ oyi.» 9Ə njé kəm-kaa je əli-de əi nə: «Jagɨ, a asɨ kadɨ j-əi səsi dɔ tɨ al, ə awi rɔ njé gatɨ nḛ tɨ ɨndogi ya̰si.» 10Ə lokɨ mbə je awi lo ndogɨ yɨbɨ lambɨ tɨ nɨngə, nje taa dəne re tḛḛ. NJé kɨ ɨsi dɔ njade tɨ, uri sie kəy taa-naa tɨ, adɨ uti ta kəy dɔde tɨ. 11Go tɨ gogɨ ɓəy taa njé kɨ nungɨ ka kɨn ḭḭ no̰o̰ rəi ya̰de, əli əi nə: «Ɓaɓe, Ɓaɓe, ɨtḛḛ ta kəy adɨ-je!» 12Nə nje taa dəne ɨlə-de tɨ ə nə: «Təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, m-gər səsi al.» 13Lo kɨn tɨ, Jəju ɨlə dɔ tɨ ə nə: «E be ə, majɨ kadɨ ɨsi dɔ njasi tɨ, tadɔ ɨgəri dɔ ndɔe ə se dɔ kade al.»

Kujɨ ta dɔ njé kɨlə je tɨ kɨ mɨtə

(Lk 19.12-27)

14«Ta kɨ dɔ Ko̰ɓe tɨ lə Luwə to tə ta lə dɨngəm kɨ ɨsɨ aw mba ə ɓa njé kɨlə je ləne adɨ-de nḛ kɨngə ləne kɨn be. 15Adɨ dəw kare sakɨ la mi, adɨ kɨ nungɨ sakɨ la joo, nɨngə adɨ kɨ nungɨ ɓəy sakɨ la kare tɔ. Adɨ dəw kɨ ra kɨ go tɔge tɨ, ɓa ɔtɨ aw mba. 16Be ə, nje kɨlə kɨ ɨngə sakɨ la mi, aw ra-n gatɨ ə ɨngə sakɨ la mi dɔ tɨ. 17Be tɔ ə, e kɨ ɨngə joo, ra, ɨngə joo dɔ tɨ. 18Nə e kɨ ɨngə sakɨ la kare, aw ur ɓe, dɨbɨ la tɨ kɨ ɓae ade ka kɨn.»

19«NGata nɨngə, dɔ kagɨ lo ngay go tɨ, ɓa njé kɨlə je ka kɨn ḭ no̰o̰ re. Lokɨ re ɓa, dəjɨ-de kadɨ ɔji kandɨ kɨlə je ləde kɨ rai no̰ne tɨ kadɨ n-oo. 20Lo kɨn tɨ, e kɨ ɨngə sakɨ la mi ka kɨn, re no̰ ɓane tɨ kɨ sakɨ la kɨ rangɨ mi dɔ tɨ, nɨngə əl-e ə nə: “Ɓam, sakɨ la kɨ mi kɨ adɨ-m ka, yə m-ra be m-ɨngə mi dɔ tɨ kɨn.” 21Ə Ɓae əl-e ə nə: “Majɨ ngay, ḭ nje kɨlə kɨ majɨ kɨ a dana. Təkɨ a-n dana me nḛ tɨ kɨ ndə̰y be, m-a m-ɨndə-i dɔ nḛ je tɨ kɨ ngay. Ɨre, ɨra səm rɔnəl.” 22E kɨ ɨngə sakɨ la joo ka kɨn, re no̰ ɓane tɨ kɨ sakɨ la kɨ rangɨ joo dɔ tɨ nɨngə əl-e ə nə: “Ɓam, sakɨ la kɨ joo kɨ adɨ-m ka, yə m-ra be m-ɨngə joo dɔ tɨ kɨn.” 23Ə Ɓae əl-e ə nə: “Majɨ ngay, ḭ nje kɨlə kɨ majɨ kɨ a dana. Nɨngə təkɨ a-n dana me nḛ tɨ kɨ ndə̰y be, m-a m-ɨndə-i dɔ nḛ je tɨ kɨ ngay. Ɨre, ɨra səm rɔnəl.” 24Ta tɔl tae tɨ, e kɨ ɨngə sakɨ la kare ka kɨn, re no̰ ɓane tɨ əl-e ə nə: “Ɓam, m-gər kadɨ ḭ dəw kɨ nga̰ ngay: lo kɨ ɨdɨbɨ nḛ tɨ al ka ɨtətɨ nɨm, lo kɨ ɨnajɨ nḛ tɨ al ka ɔy nɨm. 25Nḛ kɨn ə m-ɓəl, adɨ m-aw m-ɓɔyɔ la kɨ adɨ-m ka kɨn nangɨ. Nɨngə kɨ ɓasɨne, nḛ ləi ə to kɨn.” 26Lo kɨn tɨ, ɓae əl-e ə nə: “Ḭ nje kɨlə kɨ majal, ḭ nje dabɨ! Ḭ ɨgər majɨ kadɨ lo kɨ m-dɨbɨ nḛ tɨ al ka m-tətɨ nɨm, lo kɨ m-najɨ nḛ tɨ al ka m-ɔy nɨm. 27NGa ə re be kɨn ɓa, re a ɨndə la ləm rɔ njé ngəm la je tɨ, ə təkɨ m-təl kɨn ɓa, re m-a m-taa kɨ mane dɔ tɨ. 28Ɨtaai sakɨ la kɨ kare kɨ jie tɨ kɨn adi e kɨ aw kɨ sakɨ la dɔgɨ kɨn. 29Tadɔ dəw kɨ aw kɨ nḛ jine tɨ, a adi-e dɔ tɨ kadɨ toe mbar mbar, nə dəw kɨ nḛ lie goto, e kɨ ndɨkɨri wa kɨ aw-n kɨn ka a taai jie tɨ wa ɓəy. 30Nɨngə e kɨ e nje kɨlə kɨ ndae goto, ɨləi-e taga lo kɨ ndul tɨ kɨ kadɨ a no̰ tɨ je, a ngə ngangɨne tɨ je.”»

Ta kɨ gangɨ kɨ dɔbəy tɨ

31Jəju əl ɓəy ə nə: «Lokɨ mi NGon dəw m-a m-re me tɔgɨ tɨ kɨ ətɨ ɓəl, kɨ malayka je pətɨ gom tɨ kɨn ɓa, m-a m-ɨsɨ dɔ kɨmbər ngar tɨ ləm me tɔɓa tɨ. 32Nɨngə gɨn ɓe je kɨ dangɨ dangɨ a kawi-naa kɨ no̰m tɨ. M-a m-ɔr kəm dɨje naa tɨ təkɨ nje nḛ kul je a ɔr-n kəm batɨ je kɨ bɨyə̰ je naa tɨ kɨn be. 33M-ɨndə batɨ je dɔ ji ko̰m tɨ, ə m-a ɨndə bɨyə̰ je dɔ ji gəlm tɨ tɔ. 34Lo kɨn tɨ, ngar a əl njé kɨ dɔ ji kone tɨ ə nə: “Ɨrəi, səi kɨ Bai ɨndə jine dɔsi tɨ kɨn, ə ɨtaai ko̰ɓe kɨ Luwə ɨndə dɔe naa tɨ mbata tɨ ləsi lo kɨlə ngɨrə dɔra̰ kɨ dɔnangɨ tɨ nu kɨn. 35MBata ɓo ra-m ə adi mi nḛ m-uso; kɨndə ra-m ə adi mi man m-a̰y; mi mba ə uwəi-mi kɨ rɔsi tɨ; 36m-a kɨ rɔm kare ə adi mi kɨbɨ m-ɨlə rɔm tɨ; rɔm to-m ə ɨrai səm; m-to dangay tɨ ə ɨrəi oi-mi.” 37NGa ə njé ra go ndu Luwə tɨ a ɨləi-e tɨ əi nə: “Ɓaɓe, kadɨ ban tɨ ə j-o-i ɓo ra-i ə j-adi nḛ uso ə? Kɨndə ra-i ə j-adi man a̰y ə? 38Ḭ mba ə j-uwəi kɨ rɔje tɨ ə? A kɨ rɔi kare ə j-adi kɨbɨ ɨlə rɔi tɨ ə? 39Rɔi to-i ə jɨ ra səi ə? Ɨto dangay tɨ ə jɨ re j-o-i ə?” 40Ə ngar əl njé ra go tɨ je ə nə: “Təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, dɔ kagɨ lo je pətɨ kɨ ɨrai nḛ je kɨn kɨ kɨ du ngay dan ngakom je tɨ kɨ oi-de kam ɓa, e mi ə ɨrai səm.”

41Nɨngə go tɨ, ngar a əl njé kɨ ai dɔ ji gəlne tɨ ə nə: “Ɔti sa̰y kɔ rɔm tɨ, səi dɨje kɨ ndɔl e dɔsi tɨ! Awi mee por tɨ kɨ gɨne a gangɨ al, kɨ Luwə ɨndə dɔe dana mbata tɨ lə su əi kɨ malayka je lie kɨn. 42MBata ɓo ra-m, ə adi mi nḛ m-uso al; kɨndə ra-m, ə adi mi man m-a̰y al; 43mi mba ə uwəi-mi kɨ rɔsi tɨ al; m-a kɨ rɔm kare ə adi mi kɨbɨ m-ɨlə rɔm tɨ al; rɔm to-m ə ɨrai səm al; m-to dangay tɨ ə ɨrəi oi-mi al.” 44Ɓa əi je ka a ɨləi-e tɨ əi nə: “NGa Ɓaɓe, kadɨ ban tɨ ə j-o-i ɓo ra-i ə j-adi nḛ uso al, ə se kɨndə ra-i ə j-adi man a̰y al ə? Ḭ mba, ə se a kɨ rɔi kare, ə se rɔi to-i, ə se ɨto dangay tɨ ə jɨ mbatɨ ra səi ə?” 45Ə ngar a ɨlə-de tɨ ə nə: “Təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, dɔ kagɨ lo je pətɨ kɨ ɨrai nḛ je kɨn kɨ kɨ du ngay dan ngakom je tɨ kɨ oi-de kam, al ɓa, mi ka ɨrai səm al jagɨ tɔ.” 46Lo kɨn tɨ, njé ra go tɨ al, a awi lo ko̰ tɨ kɨ gɨne a gangɨ al, ə njé ra go ndu Luwə tɨ je a awi lo kajɨ tɨ kɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ+