Search form

Matɨye 25:14

Kujɨ ta dɔ njé kɨlə je tɨ kɨ mɨtə

(Lk 19.12-27)

14«Ta kɨ dɔ Ko̰ɓe tɨ lə Luwə to tə ta lə dɨngəm kɨ ɨsɨ aw mba ə ɓa njé kɨlə je ləne adɨ-de nḛ kɨngə ləne kɨn be.