Search form

Matɨye 25:31

Ta kɨ gangɨ kɨ dɔbəy tɨ

31Jəju əl ɓəy ə nə: «Lokɨ mi NGon dəw m-a m-re me tɔgɨ tɨ kɨ ətɨ ɓəl, kɨ malayka je pətɨ gom tɨ kɨn ɓa, m-a m-ɨsɨ dɔ kɨmbər ngar tɨ ləm me tɔɓa tɨ.