Search form

Matɨye 25:41

41Nɨngə go tɨ, ngar a əl njé kɨ ai dɔ ji gəlne tɨ ə nə: “Ɔti sa̰y kɔ rɔm tɨ, səi dɨje kɨ ndɔl e dɔsi tɨ! Awi mee por tɨ kɨ gɨne a gangɨ al, kɨ Luwə ɨndə dɔe dana mbata tɨ lə su əi kɨ malayka je lie kɨn.