Search form

Matɨye 25:44

44Ɓa əi je ka a ɨləi-e tɨ əi nə: “NGa Ɓaɓe, kadɨ ban tɨ ə j-o-i ɓo ra-i ə j-adi nḛ uso al, ə se kɨndə ra-i ə j-adi man a̰y al ə? Ḭ mba, ə se a kɨ rɔi kare, ə se rɔi to-i, ə se ɨto dangay tɨ ə jɨ mbatɨ ra səi ə?”