Search form

Matɨye 25:45

45Ə ngar a ɨlə-de tɨ ə nə: “Təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, dɔ kagɨ lo je pətɨ kɨ ɨrai nḛ je kɨn kɨ kɨ du ngay dan ngakom je tɨ kɨ oi-de kam, al ɓa, mi ka ɨrai səm al jagɨ tɔ.”