Search form

Matɨye 26:14

Judasɨ un dɔ Jəju

(Mk 14.10-11; Lk 22.3-6)

14Dəw kare kɨ mbo̰ njé ndo je tɨ lə Jəju kɨ dɔgɨ gɨde joo, kɨ tɔe nə Judasɨ Isɨkarɨyotɨ aw ɨngə njé kun dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je,