Search form

Matɨye 26:17

Jəju uso nḛ Pakɨ kɨ njé ndo je ləne

(Mk 14.12-16; Lk 22.7-13)

17NDɔ kɨ dɔsa̰y lə ra nay kuso mapa kɨ əm ɔde al, njé ndo je lə Jəju rəi dəji-e əi nə: «Lo kɨ ra be ə ɨndɨgɨ kadɨ j-aw jɨ ra nḛ kuso Pakɨ tɨtɨ j-adi ə?»