Search form

Matɨye 26:18

18Ə Jəju əl-de ə nə: «Awi me ɓe-bo tɨ kam, ɓe lə dəw kɨ be, ə əli-e əi nə: “NJe ndo dɨje ə nə: dɔ kagɨ lo ləm e ɓasi, nɨngə e ɓe ləi ə m-a m-ra pakɨ tɨ kɨ njé ndo je ləm.”»