Search form

Matɨye 26:26

Nḛ kuso lə Ɓaɓe

(Mk 14.22-25; Lk 22.14-20; 1Kor 11.23-25)

26Lokɨ ɨsi ta nḛ kuso tɨ, Jəju un mapa, ra oyo Luwə dɔ tɨ, uwə tətɨ naa tɨ, təl-n adɨ njé ndo je, nɨngə əl-de ə nə: «Ɨtaai usoi, e kɨn e darɔm.»