Search form

Matɨye 27:32

Ɓəi Jəju kagɨ-dəsɨ tɨ

(Mk 15.21-32; Lk 23.26-43; Ja̰ 19.17-27)

32Lokɨ asɨgar je ɨsɨ tḛḛi me ɓe-bo tɨ kɨ taga nɨngə, ɨngəi dɨngəm kare kɨ Sɨrən tɨ, kɨ tɔe nə Sɨmo̰. Uwəi-e, ɨndəi tɔgɨ dɔe tɨ adɨ otɨ kagɨ-dəsɨ lə Jəju.