Search form

Matɨye 28

Jəju ḭ lo koy tɨ

(Mk 16.1-8; Lk 24.1-11; Ja̰ 20.1-2)

1Go ndɔ taa kə̰ə̰ tɨ, adɨ e ndɔ dɨmasɨ kɨ gɨn lo, Mari kɨ Magɨdala əi kɨ Mari kɨ nungɨ awi kadɨ n-ooi dɔ ɓadɨ. 2Lo kɨn tɨ no̰o̰ be, dɔnangɨ yəkɨ yəkɨ kɨ ətɨ ɓəl ngay, tadɔ malayka kare re nduguru mbal ta ɓadɨ tɨ kɔ, ɓa təl ɨsɨ dɔ tɨ. 3Rɔe unjɨ tə kadɨ, taa kɨbɨ kɨ rɔe tɨ nda tə buy be tɔ. 4Lokɨ asɨgar je kɨ njé ngəm dɔ ɓadɨ ooi-e, ɓəl tɔl-de adɨ təli toi tə nɨn je be. 5Nə malayka un ta əl dəne je ə nə: «Səi, ɨɓəli al, tadɔ m-gər kadɨ ɨsɨ sangi Jəju kɨ dɨje ɓəi-e kagɨ-dəsɨ tɨ. 6E goto ne, ḭ taa lo koy tɨ təkɨ e wa əl-n. Ɨrəi oi lo kɨ to tɨ ə to kare kɨn. 7Nɨngə kadɨ awi law əli njé ndo je lie təkɨ “ḭ taa dan njé koy je tɨ, ɓa aw kadɨ a ngɨnə səsi Galile tɨ. Lo kɨn ə a oi-e tɨ.” E kɨn ə e ta kɨ kadɨ m-əl səsi.»

8Dəne je ɔti ta ɓadɨ tɨ kɨ ngɔdɨ njade tɨ, ɓəl ra-de, nə rɔde nəl-de ngay. Awi ɔri poy nḛ kɨ ra nḛ kɨn adi njé ndo je lie oi. 9NDə̰y ba go tɨ, Jəju aw ɨngə-de, əl-de ə nə: «M-uwə jisi!» Nɨngə əi je ɔti kɨ rɔ Jəju tɨ, uwəi njae, ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰e tɨ. 10Ə Jəju əl-de ə nə: «Ɨɓəli al; ə awi əli ngakom je kadɨ awi Galile tɨ. Lo kɨn ə a oi mi tɨ.»

Ta je kɨ tḛḛ ta asɨgar je tɨ

11Lokɨ dəne je njɨyəi dɔ rəbɨ tɨ ɨsɨ awi, asɨgar je madɨ kɨ dan njé ngəm dɔ ɓadɨ tɨ, awi me ɓe-bo tɨ, əli njé kun dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je nḛ je pətɨ kɨ ra nḛ kɨn adɨ oi. 12Be ə, njé kun dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je kawi-naa kɨ ngatɔgɨ je lə Jɨpɨ je, uni ndude. Ɓa go kun ndu tɨ, adi asɨgar je la ngay, 13ə əli-de əi nə: «Ta kɨ kadɨ əli ə to kɨn: əli əi nə: “NJé ndo je lie ə rəi ɓogi nɨne kondɔ, lokɨ j-ɨsɨ jɨ to ɓi.” 14Ə re ta kɨn osɨ mbi njé ko̰ɓe kɨ bo tɨ ə, je wa j-a gər lo ta kɨ kadɨ j-əl-e kadɨ j-ɔr-n ta dɔsi tɨ.» 15Be ə, asɨgar je taai la ka kɨn, ɓa rai kɨ go ndu tɨ kɨ adi-de. E be ə, ta kə nə njé ndo je ɓogi nɨn Jəju kɨn, ɨsɨ njɨyə dan Jɨpɨ je tɨ bɨtɨ ɓone.

Jəju ɨlə njé ndo je ləne

16NJé ndo je kɨ dɔgɨ gɨde kare awi Galile, dɔ mbal tɨ kɨ Jəju əl-de kadɨ awi tɨ. 17Lokɨ awi ə oi-e nɨngə, ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰e tɨ, nə kɨ madɨ je ɓadi kadɨ e Jəju. 18Ə Jəju ɔtɨ ɓasi kɨ rɔde tɨ, əl-de ta je kɨn ə nə: «Luwə adɨ-m tɔgɨ je pətɨ me dɔra̰ tɨ, kɨ dɔ dɔnangɨ tɨ. 19Awi kɨ rɔ gɨn dɨje tɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne pətɨ, ɨtəli-de njé ndo je tɨ ləm, ɨrai-de batəm me tɔ Baw tɨ, kɨ NGon tɨ, kɨ NDɨl Luwə+ . 20Nɨngə ɨndoi-de kadɨ ngəmi go nḛ je pətɨ kɨ m-dəjɨ səsi kadɨ ɨrai. NGa nɨngə, mi, m-a mi səsi naa tɨ kɨ ndɔ je pətɨ, bɨtɨ dɔbəy ndɔ tɨ.»