Search form

Matɨye 28:14

14Ə re ta kɨn osɨ mbi njé ko̰ɓe kɨ bo tɨ ə, je wa j-a gər lo ta kɨ kadɨ j-əl-e kadɨ j-ɔr-n ta dɔsi tɨ.»