Search form

Matɨye 3:3

3Ja̰ Batɨsɨ ə, e dəw kɨ nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ Ejay əl ta dɔe tɨ ə nə: «NDu dəw madɨ ɓa dɨlə lo tɨ ə nə:

“Ɨrai go rəbɨ lə Ɓaɓe!

Ɨrai go rəbɨ lie adɨ a njururu !”»