Search form

Matɨye 3:7

7Lokɨ Ja̰ oo adɨ Parɨsɨ je, kɨ Sadusɨ je ngay rəi kadɨ ra-de batəm ɓa, əl-de ə nə: «Səi njé man majal tə li je be kam, na ə əl səsi kadɨ a̰yḭ-naa wongɨ lə Luwə kɨ a re ə?