Search form

Matɨye 4

Su na Jəju

(Mk 1.12-13; Lk 4.1-13)

1Go tɨ, NDɨl Luwə ɔr no̰ Jəju aw sie dɨlə lo tɨ, mba kadɨ su na-e. 2Jəju ɔgɨ rɔne kuso nḛ, kondɔ kɨ kada, ndɔ dɔsɔ, ə go tɨ ɓo ra-e. 3Lo kɨn tɨ, su, nje na dɨje ɔtɨ re rɔe tɨ, əl-e ə nə: «Re ḭ NGon lə Luwə ə, adɨ mbal je kɨn təli mapa adɨ m-o.» 4Ə Jəju ɨle tɨ ə nə: «NDangi me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə əi nə: Dəw a ɨsɨ kɨ dɔne taa kɨ ta kul nḛ kuso par al, nə kɨ ta kul ta je pətɨ kɨ tḛḛ ta Luwə tɨ tɔ.»+

5Go tɨ, su aw kɨ Jəju me ɓe tɨ kɨ Jorijaləm, kɨ e ɓe-bo lə Luwə, aw sie jam dɔ kəy tɨ lə Luwə taa, 6ɓa əl-e ə nə: «Re ḭ NGon lə Luwə ə, ɨyə̰ jii taa osɨ adɨ m-o, tadɔ ndangi me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə əi nə: Luwə a adɨ ndune malayka je ləne kadɨ a lai-ni dajide tɨ, mba kadɨ njai tɨgə mbal al+7Jəju təl əl-e ə nə: «NDangi me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə tɔ əi nə: A na Ɓaɓe Luwə ləi al.+ »

8Su təl aw kɨ Jəju dɔ mbal tɨ kɨ ngal taa ngay ɓəy, ɔje ko̰ɓe je kɨ dɔnangɨ tɨ ne pətɨ, kɨ nḛ kɨngə je kɨ me tɨ, 9nɨngə əl-e ə nə: «M-a m-adi nḛ je kɨn pətɨ, lokɨ re ɔsɨ məkəsi nangɨ no̰m tɨ, ə ulə tɔjɨ dɔm.» 10Jəju təl əl-e ə nə: «Ḭ Sata̰, ɔtɨ kɔ sa̰y. Tadɔ ndangi me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə əi nə: “A ɔsɨ məkəsi nangɨ no̰ Ɓaɓe Luwə tɨ ləi, nɨngə e kɨ karne ba par ə a re no̰e tɨ kadɨ ɨgose.”+ »

11Be ə, su ɨyə̰ Jəju ə ɔtɨ aw. Ɓa malayka je rəi rɔ Jəju tɨ, rəi rai sie.

Jəju ɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ Galile tɨ

(Mk 1.14-15; Lk 4.14-15)

12Dɔ kagɨ lo madɨ uwəi Ja̰ dangay tɨ, ə Jəju oo tae ɓa, təl ɔr rɔne aw Galile tɨ. 13Nə ke ə, ɨyə̰ ɓe-bo kɨ Najarətɨ, ə aw ɨsɨ Kapərnayɨm tɨ yo. Kapərnayɨm kɨ e ɓe-bo kɨ a kadɨ ba tɨ kɨ Galile, dɔnangɨ tɨ lə Jabɨlo̰ je, kɨ Nəpɨtali je. 14Be kadɨ tɔl ta ta kɨ nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ Ejay əl ə nə:

15«Səi dɨje kɨ Dɔnangɨ Jabɨlo̰ tɨ kɨ dɔnangɨ Nəpɨtali tɨ,

Kɨ ɨsi ɓasi kadɨ ba tɨ,

Gɨdɨ ba Jurdḛ tɨ,

Səi dɨje kɨ dɔnangɨ Galile tɨ,

Səi dɨje kɨ səi Jɨpɨ je al!

Uri mbisi oi:

16Dɨje kɨ kəte ɨsi lo kɨ ndul tɨ,

Oi kunjɨ kɨ bo,

Nɨngə dɨje kɨ kəte ɨsi ɓe lə yo, kɨ e lo kɨ ndul kururu,

Lo kunjɨ tḛḛ dɔde tɨ.+ »

17Dɔ gangɨ loe tɨ kɨn, Jəju ulə ngɨrə kɨlə mbḛ ə nə: «Ɨyə̰i go rəbɨ njɨyəsi je kɨ majal kɔ, tadɔ ko̰ɓe lə Luwə e ɓasi rɔsi tɨ.»

NJé ndo je kɨ dɔsa̰y kɨ Jəju ɓar-de

(Mk 1.16-20; Lk 5.1-11)

18NDɔ kare, Jəju a njɨyə kadɨ ba bo tɨ kɨ Galile, nɨngə oo ngakonaa je joo: adɨ e Sɨmo̰ kɨ ɓari-e Pɨyər əi kɨ ngokone Andɨre kɨ əi njé ndo̰ kanjɨ je, a ɨləi bandɨ me man tɨ. 19Jəju əl-de ə nə: «Ɨrəi gom tɨ adɨ m-ndo səsi, kadɨ səi njé ndo̰ dɨje kadɨ ɨngəi kajɨ.» 20Kalangɨ ba, ɨyə̰i bandɨ je ləde, ə awi uni go Jəju tə njé ndo je lie. 21Jəju ɔtɨ kɨ kəte sa̰y ndə̰y nɨngə, oo ngakonaa je kɨ rangɨ joo: Jakɨ əi kɨ Ja̰ kɨ əi nga lə Jəbəde, ɨsi me to tɨ kɨ bawde, ɨsɨ rai go bandɨ je ləde, ɓa ɓar-de. 22Lokɨ Jəju ɓar-de nɨngə, kalangɨ ba, ɨyə̰i bawde Jəbəde kɨ to, ə awi uni go Jəju.

23Jəju njɨyə dɔnangɨ Galile tɨ ba pətɨ, ndo nḛ dɨje me kəy kaw-naa je tɨ lə Jɨpɨ je, ɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ kɨ ɔjɨ dɔ ko̰ɓe lə Luwə, taa ajɨ njé mo̰y je njé rɔ to je kɨ dan dɨje tɨ tɔ. 24Tɔɓa lie sane dɔnangɨ tɨ kɨ Sɨri ba pətɨ, adɨ rəi kɨ dɨje pətɨ kɨ rɔde ra-de, njé rɔ to je kɨ dangɨ dangɨ, njé kɨ ndɨl je kɨ majal rai-de je, njé damsɨl je, kɨ njé rɔ koy je, adɨ ajɨ-de. 25Kosɨ dɨje ngay rəi go Jəju tɨ. NJé kḭ dɔnangɨ Galile tɨ je, dɔnangɨ Ɓe bo je tɨ kɨ Dɔgɨ je, ɓe-bo Jorijaləm je, kɨ dɔnangɨ Jude tɨ je, kɨ dɔnangɨ kɨ gɨdɨ ba Jurdḛ tɨ je.