Search form

Matɨye 4:9

9nɨngə əl-e ə nə: «M-a m-adi nḛ je kɨn pətɨ, lokɨ re ɔsɨ məkəsi nangɨ no̰m tɨ, ə ulə tɔjɨ dɔm.»