Search form

Matɨye 5

Jəju ndo nḛ njé ndo je ləne dɔ mbal tɨ

1Lokɨ Jəju oo kosɨ dɨje kɨn ɓa, ɔtɨ aw dɔ mbal tɨ, ɨsɨ nangɨ, nɨngə njé ndo je lie rəi rɔe tɨ. 2Lo kɨn tɨ, Jəju ɨlə rɔne ndo nḛ dɨje ə nə:

Majɨ kɨ rɔjetɨ

(Lk 6.20-26)

3«Majɨ-kur e lə njé kɨ ooi rɔde kadɨ n-asi al ta kəm Luwə tɨ, tadɔ ko̰ɓe lə Luwə e ya̰de.

4Majɨ-kur e lə njé kɨ ɨsɨ no̰i ɓone, tadɔ lo ti ə Luwə a sɔl mede.

5Majɨ-kur e lə njé kɨ sɔli lɔm lɔm, tadɔ Luwə a adɨ-de dɔnangɨ kadɨ-kare tɨ.

6Majɨ-kur e lə njé kɨ ɓo ra nḛ kɨ go ndu Luwə tɨ e mede tɨ, tadɔ lo ti ə a ɨngəi tɔgɨ.

7Majɨ-kur e lə njé kɨ ɨsɨ ooi kəm-to-ndoo lə dɨje, tadɔ Luwə a ra səde majɨ.

8Majɨ-kur e lə njé kɨ mede e kare dɔ Luwə tɨ, tadɔ a oi Luwə kɨ kəmde.

9Majɨ-kur e lə njé kɨ ɨsɨ sangi rəbɨ lapɨya, tadɔ a ɓari-de ngan je lə Luwə.

10Majɨ-kur e lə njé kɨ dɨje ɨsɨ adi-de ko̰ mbata nḛ ra kɨ dana, tadɔ ko̰ɓe lə Luwə e ya̰de.

11Majɨ-kur e ləsi lokɨ dɨje ɨsɨ taji səsi je, ɨsɨ adi səsi ko̰ je, ɨsɨ təti ta dɔsi tɨ je mbata ləm. 12Ɨrai rɔnəl, ɨtɨləi kole, tadɔ nḛ kɨgə go jisi e ngay dɔra̰ tɨ. NJé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ, kɨ rai kɨlə kəte no̰si tɨ, ɨngəi ko̰ kɨn be tɔ.»

NJe kun go Kɨrɨsɨ e katɨ kɨ kunjɨ kɨ dɔnangɨ tɨ

13«Səi ə səi katɨ kɨ dɔnangɨ tɨ. Nɨngə kɨn ə mba̰ katɨ goto ə, dəw a ra ban ə kadɨ a təl ade mba̰ gogɨ ɓəy ə? Maje goto ngata; a ɓuki-e kɔ gɨdɨ lo tɨ kadɨ dɨje njɨyəi dɔ tɨ par ngata.

14Səi ə səi kunjɨ kɨ dɔnangɨ tɨ. Nɨngə ɓe-bo kɨ ɨndəi-e dɔ mbal tɨ taa, asɨ kadɨ a ɓɔyɔ rɔne al. 15Dəw a re kɨ lambɨ kəy ə dəbɨ ngo dɔ tɨ al. A ɨndə dɔ nḛ tɨ taa mba kadɨ dɨje kɨ me kəy tɨ pətɨ oi lo. 16Be tɔ ə, sɔbɨ kadɨ adi dɨje pətɨ oi kunjɨsi me nḛ ra kɨ majɨ tɨ. Lokɨ oi nḛ rasi kɨ majɨ nɨngə, a ɨləi tɔjɨ dɔ Bawsi Luwə tɨ kɨ ɨsɨ dɔra̰ tɨ.»

Nḛ ndo kɨ dɔ ndu kun tɨ lə Luwə

17«Sɔbɨ kadɨ ɨgai təkɨ m-re kadɨ m-bujɨ ndu kun je lə Mojɨ ə se ta lə njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ al. M-re mba bujɨ-de al, nə m-re mba tɔl tade yo. 18Təkɨ rɔjetɨ, m-əl səsi, kəte no̰ kadɨ dɔra̰ əi kɨ dɔnangɨ kɨn a gotoi kɔ, ngon kuu ta kɨ ndə̰y be, ə se ngon ndajɨ madɨ kɨ me ndu kun tɨ lə Luwə kɨ ndangi kɨ dəw a ɔr kɔ goto. A to be bɨtɨ kadɨ nḛ je pətɨ kɨ ndangi me tɨ rai nḛ. 19Dəw kɨ al dɔ ngon ndu kun kɨ ndə̰y be dan made je tɨ, ə ndo dɨje kadɨ rai təkɨ e ra-n be tɔ ɓa, a e kɨ du ngay me ɓeko̰ tɨ kɨ dɔra̰ tɨ tɔ. Nə dəw kɨ təl rɔne go tɨ, ə ndo dɨje, a e kɨ bo me ɓeko̰ tɨ kɨ dɔra̰ tɨ. 20Adɨ m-əl səsi: kɨn ə nḛ ra kɨ dana ləsi ɨtə ya̰ njé ndo ndu kun je kɨ Parɨsɨ je al ə, a uri me ɓeko̰ tɨ kɨ dɔra̰ tɨ al.

Nḛ ndo kɨ dɔ wongɨ tɨ

21Səi, ɨgəri majɨ təkɨ ndu ta əl kaje je ə nə: “A ɨtɔl dəw al,+ dəw kɨ tɔl madɨne ɓa, sɔbɨ kadɨ awi sie no̰ njé gangɨ ta je tɨ.” 22Nə mi m-əl səsi, dəw kɨ ra wongɨ kɨ ngokone, sɔbɨ kadɨ awi sie no̰ njé gangɨ ta je tɨ lə Jɨpɨ je; dəw kɨ tajɨ ngokone “mbə”, sɔbɨ kadɨ awi sie no̰ njé gangɨ ta je tɨ; dəw kɨ ɓa ngokone “ma”, sɔbɨ kadɨ ɨləi-e me por tɨ lə su. 23Kɨn ə aw kɨ kadɨ-kare ləi dɨngɨri lo kɨlə kadɨ-kare tɨ kadɨ Luwə, ə mei ole dɔ tɨ kadɨ ngoko̰i aw səi kɨ ta madɨ ɓa, 24majɨ kadɨ ɨyə̰ kadɨ-kare kɨn no̰o̰, ə ɨre aw ulə nojɨ naa tɨ sie ɓəy taa ɨtəl ɨre un kadɨ-kare ləi adɨ Luwə.

25Kɨn ə ɨsɨ awi lo gangɨ ta tɨ kɨ nje ta ləi ɓa, lokɨ səi dɔ rəbɨ tɨ ɓəy kɨn ə, ɨsangɨ rəbɨ kadɨ ndusi osɨ go naa tɨ sie kalangɨ, nə tə aw səi uləi ji nje gangɨ ta tɨ, adɨ nje gangɨ ta uni uləi ji asɨgar je tɨ, adɨ asɨgar je awi səi ɨləi-ni dangay tɨ. 26Təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əli, a ɨtḛḛ lo kɨn tɨ al bɨtɨ kadɨ ugə dɔbəy sɨsi ɓəy taa a ɨyə̰i-ni taa.

Nḛ ndo kɨ dɔ kuwə marɨm tɨ

27Ɨgəri ndu kɨ əl ə nə: “A uwə marɨm al,+ ” kɨn majɨ. 28Nə mi m-əl səsi: “Dəw kɨ go̰ dəne kɨ kəm-nda ɓa, uwə sie marɨm mene tɨ ngata.” 29Kɨn ə kəmi kɨ dɔ ji ko̰ tɨ rai adɨ osɨ me majal tɨ ə, ɔr-e ɨle kɔ. Tadɔ e sotɨ kadɨ ngon rɔi kare goto, ɨtə kadɨ ɨləi darɔi ba pu me por tɨ lə su. 30Kɨn ə ji ko̰i rai adɨ osɨ me majal tɨ ə, ɨgange ɨle kɔ. Tadɔ, e sotɨ kadɨ ngon rɔi kare goto, ɨtə kadɨ ɨləi rɔi ba pu me por tɨ lə su.

Ta kɨ dɔ gangɨ-naa tɨ lə dəne kɨ dɨngəm

31Ɨgəri kadɨ ndu kun əl ɓəy tɔ nə: “Re dəw tuwə nene ɓa, kadɨ ade makɨtɨbɨ gangɨ-naa.+32Nə mi m-əl səsi: “Dəw kɨ ra kɨ tuwə nene mbata nḛ kɨ rangɨ, ɓɨ e ta lə kaya kɨ ra, al ə, dəwe kɨn sure ta kuwə marɨm tɨ. A re dəw taa dəne kɨ ngawe tuwe ɓa, dəwe kɨn təl nje kuwə marɨm tɔ.”

Ta kɨ dɔ kɨbɨ rɔ tɨ

33NDu ta əl kaje je kəte ɓəy tɔ ə nə: “Re ɨbɨ rɔi dɔ nḛ madɨ tɨ ə, a dɔ tɨ, kadɨ ɨra nḛ kɨ ɨbɨ rɔi dɔ tɨ no̰ Ɓaɓe tɨ.+34Nə mi m-əl səsi təkɨ a ɨbɨ rɔi al tə kɨbɨ al. A ɨbɨ rɔi kɨ dɔra̰ al, tadɔ e kɨmbər kɨsɨ Luwə; 35a ɨbɨ rɔi kɨ dɔnangɨ al, tadɔ e kɨmbər kɨndə njae; a ɨbɨ rɔi kɨ Jorijaləm al, tadɔ e ɓe-bo lə NGar kɨ bo; 36a ɨbɨ rɔi kɨ jam dɔi al, tadɔ ḭ asɨ kadɨ ɨtəl bḭ dɔi kare be kɨ nda tɨ ə se kɨ ndul tɨ al. 37Re ta ləsi e oyo ɓa, ai dɔ oyo tɨ, re ta ləsi e jagɨ ɓa, ai dɔ jagɨ tɨ par tɔ. NDəgɨ ta je kɨ a re go tɨ kɨn ḭ rɔ su tɨ.

Ta kɨ dɔ dal ba̰ tɨ

38Ɨgər kadɨ ndu ta əl ə nə: “Re dəw tɔ kəm madɨne ɓa, to kadɨ e kɨ tɔ kəme tɔ, a re dəw tətɨ ngangɨ madɨne ɓa, to kadɨ e tətɨ ngange tɔ.+39Nə mi m-əl səsi kadɨ ɨta̰i rɔ nje me ndul al. Re dəw ɨndə dam mbɔi kɨ ko̰ ə, ɨyətɨ dame kɨ gəl ade ɨndə ɓəy. 40Re dəw aw səi no̰ nje gangɨ ta tɨ kadɨ taa kɨbɨ kɨ gɔjɨ ləi ə, ade e kɨ ngal dɔ tɨ. 41Re dəw ɨndə gu dɔi tɨ kadɨ ɨnjɨyə njai dɨbɨ ə, ɨnjɨyə sie njay dɨbɨ joo. 42Dəw kɨ ra kɨ dəji nḛ ə ade, nɨngə re dəw ndɨməi nḛ ə ɔge al tɔ.

Ta kɨ dɔ ndɨgɨ njé ba̰ je tɨ

43Ɨgəri təkɨ ndu ta əl ə nə: “A ɨndɨgɨ dəw madi, nə a ɔsɨ ta nje ba̰ ləi.+44Nə mi, m-əl səsi kadɨ ɨndɨgi njé ba̰ je ləsi, ə əli ta kɨ Luwə mbata lə njé kɨ ɨsɨ adi səsi ko̰. 45Ɨrai be nɨngə, a səi nga lə Bawsi Luwə kɨ nje kɨsɨ dɔra̰ tɨ. Tadɔ adɨ kadɨ ɔsɨ dɔ njé me-majɨ tɨ kɨ njé me majal. Adɨ ndi ədɨ dɔ njé ra nḛ tɨ kɨ dana, kɨ njé ra nḛ tɨ kɨ dana al. 46Kɨn ə ɨndɨgi njé kɨ ndɨgi səsi tɔ par ə, nḛ kɨgə go ji ri ə Luwə a adɨ səsi ə? NJé taa la-mbə je ka rai be tɔ. 47Kɨn ə ɨrai lapɨya ngako̰si je par ə, ri kɨ to ta dangɨ ə ɨrai ə? tadɔ njé gər Luwə al ka rai be tɔ. 48Nɨngə səi, sɔbɨ kadɨ ɨndɨgi dɨje adɨ osɨ taga pa̰y təkɨ Bawsi Luwə kɨ ɨsɨ dɔra̰ tɨ ndɨgɨ dɨje adɨ osɨ taga pa̰y kɨn be tɔ.»