Search form

Matɨye 5:13

NJe kun go Kɨrɨsɨ e katɨ kɨ kunjɨ kɨ dɔnangɨ tɨ

13«Səi ə səi katɨ kɨ dɔnangɨ tɨ. Nɨngə kɨn ə mba̰ katɨ goto ə, dəw a ra ban ə kadɨ a təl ade mba̰ gogɨ ɓəy ə? Maje goto ngata; a ɓuki-e kɔ gɨdɨ lo tɨ kadɨ dɨje njɨyəi dɔ tɨ par ngata.