Search form

Matɨye 5:16

16Be tɔ ə, sɔbɨ kadɨ adi dɨje pətɨ oi kunjɨsi me nḛ ra kɨ majɨ tɨ. Lokɨ oi nḛ rasi kɨ majɨ nɨngə, a ɨləi tɔjɨ dɔ Bawsi Luwə tɨ kɨ ɨsɨ dɔra̰ tɨ.»