Search form

Matɨye 5:17

Nḛ ndo kɨ dɔ ndu kun tɨ lə Luwə

17«Sɔbɨ kadɨ ɨgai təkɨ m-re kadɨ m-bujɨ ndu kun je lə Mojɨ ə se ta lə njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ al. M-re mba bujɨ-de al, nə m-re mba tɔl tade yo.