Search form

Matɨye 5:22

22Nə mi m-əl səsi, dəw kɨ ra wongɨ kɨ ngokone, sɔbɨ kadɨ awi sie no̰ njé gangɨ ta je tɨ lə Jɨpɨ je; dəw kɨ tajɨ ngokone “mbə”, sɔbɨ kadɨ awi sie no̰ njé gangɨ ta je tɨ; dəw kɨ ɓa ngokone “ma”, sɔbɨ kadɨ ɨləi-e me por tɨ lə su.