Search form

Matɨye 5:25

25Kɨn ə ɨsɨ awi lo gangɨ ta tɨ kɨ nje ta ləi ɓa, lokɨ səi dɔ rəbɨ tɨ ɓəy kɨn ə, ɨsangɨ rəbɨ kadɨ ndusi osɨ go naa tɨ sie kalangɨ, nə tə aw səi uləi ji nje gangɨ ta tɨ, adɨ nje gangɨ ta uni uləi ji asɨgar je tɨ, adɨ asɨgar je awi səi ɨləi-ni dangay tɨ.