Search form

Matɨye 5:27

Nḛ ndo kɨ dɔ kuwə marɨm tɨ

27Ɨgəri ndu kɨ əl ə nə: “A uwə marɨm al, ” kɨn majɨ.