Search form

Matɨye 5:38

Ta kɨ dɔ dal ba̰ tɨ

38Ɨgər kadɨ ndu ta əl ə nə: “Re dəw tɔ kəm madɨne ɓa, to kadɨ e kɨ tɔ kəme tɔ, a re dəw tətɨ ngangɨ madɨne ɓa, to kadɨ e tətɨ ngange tɔ. ”