Search form

Matɨye 6

Ta kɨ dɔ ra kɨ njé ndoo je tɨ

1«Kadɨ oi majɨ, kɨn ə re ɨsɨ rai nḛ kɨ ndu Luwə ndɨgɨ kadɨ ɨrai ɓa, kadɨ ɨrai ta kəm dɨje tɨ kɨ kadɨ dɨje oi səsi al. Re ɨrai be ɓa, Bawsi kɨ ɨsɨ dɔra̰ tɨ, a adɨ səsi nḛ kɨgə go ji ləsi al. 2Kɨn ə ɨra kɨ nje ndoo ə, kadɨ ɨndə gəngɨ dɔ tɨ kadɨ dɨje oi, al. Ɨrai təkɨ nje kədɨ kəm dɨje ɨsɨ rai gɨn kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je, kɨ go rəbɨ tɨ je kɨn al. Rai be mba kadɨ dɨje pɨti-de. Nə kɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, ɨngəi nḛ kɨgə go ji ləde ngata. 3Nə ḭ, lokɨ ɨra majɨ kɨ njé ndoo je, majɨ kadɨ ji gəli gər nḛ kɨ ji ko̰i adɨ al. 4Be nɨngə, nḛ ləi kɨ adɨ kɨn to lo ɓɔyɔ tɨ, ɓa Luwə kɨ oo nḛ je kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ, a ɨgəi kɨre.»

Ta kɨ dɔ kəl ta tɨ kɨ Luwə

5«Lokɨ ɨsɨ əli ta kɨ Luwə ɓa, kadɨ ɨrai təkɨ njé kədɨ kəm dɨje ɨsɨ rai kɨn be al. NJé kədɨ kəm dɨje kɨ nəl-de ngay kadɨ ai taa me kəy tɨ lə Jɨpɨ je, kɨ sɨl rəbɨ je, taa əli ta kɨ Luwə kɨn. Əi je rai be mba kadɨ dɨje ooi-de. Nə kɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, ɨngəi nḛ kɨgə go ji ləde ngata. 6Nə ḭ, lokɨ ɨge kəl ta kɨ Luwə ɓa, majɨ kadɨ ur kəy toi tɨ, utɨ ta kəy dɔi tɨ, ɓa əl ta kɨ Luwə lo ɓɔyɔ rɔ tɨ kɨn, nɨngə Bawi Luwə kɨ ɨsɨ lo kɨ ɓɔyɔ tɨ, a oo, ə a adi nḛ kɨ ɨdə-je.

7Lokɨ ɨsɨ əli ta kɨ Luwə ɓa, əli ta kɨ dɔ naa tɨ, dɔ naa tɨ tə dɨje kɨ nje gər Luwə al be, al. Əi je oi ə nə me ta tɨ kɨ kəl ngay kɨn ə Luwə a oo-n dɔ ndude. 8Majɨ kadɨ ɨrai təkɨ əi je ɨsɨ rai kɨn be al, tadɔ Bawsi Luwə gər nḛ je kɨ awi kɨ ndooe, kəte ɓəy taa kadɨ əli sie ta dɔ tɨ.»

Kujɨ kəl ta kɨ Luwə

9«Səi ɓa, kadɨ əli ta kɨ Luwə əli əi nə:

“Bawje kɨ ɨsɨ me dɔra̰ tɨ taa,

Kadɨ dəw kɨ ra gər tɔi ḭ Luwə, təkɨ e tɔ kɨ to ta dangɨ,

10Kadɨ ko̰ɓe ləi re.

Kadɨ dɨje rai ndɨgɨ ləi dɔnangɨ tɨ ne təkɨ njé kɨ dɔra̰ tɨ ɨsɨ rai kɨn be tɔ.

11Adɨ-je nḛ kusoje kɨ asɨ taje me ndɔ tɨ kɨ ɓone.

12Ɨyə̰ go majal je ləje kɔ, təkɨ je wa ka j-ɨyə̰-n go majal je lə dɨje kɨ rai səje majal kɔ kɨn be tɔ.

13Ɨyə̰-je adɨ j-osɨ me nḛ na tɨ al, nə kadɨ ɔr-je ji nje majal tɨ kɔ. [MBata ḭ ə, ko̰ɓe, kɨ tɔgɨ, kɨ tɔɓa e ləi bɨtɨ kɨ no̰ tɨ.]”» 14«Kɨn ə re ɨyə̰i go majal je lə dɨje kɔ ɓa, Bawsi kɨ ɨsɨ dɔra̰ tɨ a ɨyə̰ go majal je ləsi kɔ tɔ. 15A kɨn ə re ɨyə̰i go majal je kɨ dɨje rai səsi kɔ al ɓa, Bawsi a ɨyə̰ go majal je ləsi kɔ al tɔ.»

Kɔgɨ rɔ nḛ kuso

16«Lokɨ ɔgi rɔsi nḛ kuso ɓa, majɨ kadɨ ɨsɨkɨti kəmsi sɨkɨti sɨkɨti tə ya̰ njé kədɨ kəm dɨje be al. Əi, sɨkɨti kəmde mba kadɨ dɨje ooi-de təkɨ n-ɔgi rɔde nḛ kuso. Nə kɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, ɨngəi nḛ kɨgə go ji ləde ngata. 17Nɨngə ḭ, lokɨ ɔgɨ rɔi nḛ kuso ɓa, majɨ kadɨ ɨtogɨ ta kəmi sukɨ, ə ɨndu dɔi. 18MBa kadɨ dɨje gəri, təkɨ ɔgɨ rɔi nḛ kuso, al. Nɨngə, Bawi kɨ ɨsɨ lo kɨ ɓɔyɔ tɨ par ə oo, e kɨ gər nḛ kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ a adɨ səsi nḛ kɨ ɨdəji-e.»

Nḛ kɨngə kɨ dɔra̰ tɨ

(Lk 12.33-34)

19«Ɨmbo̰i nḛ kɨngə je mbata ləsi dɔnangɨ tɨ ne al. Dɔnangɨ kɨ e lo kɨ nḛ kɨ tɨtɨ a ndusɨ je, yo̰ je a o̰i je, taa njé ɓogɨ je a mbuti bole bɔr kadɨ ɓogii je. 20Nə kadɨ ɨmbo̰i nḛ kɨngə je mbata ləsi dɔra̰ tɨ taa, kɨ e lo kɨ nḛ kɨ tɨtɨ a ndusɨ al nɨm, yo̰ je a o̰i al nɨm, taa njé ɓogɨ je a mbuti bole bɔr ɓa a ɓogii al nɨm tɔ. 21Tadɔ lo kɨ nḛ kɨngə ləi e tɨtɨ ə mei a e tɨ tɔ.»

Kəm e lambɨ lə darɔ

(Lk 11.34-36)

22«Kəm dəw ə e lambɨ lə darɔe. Kɨn ə re kəmi oo lo majɨ ɓa, darɔi pətɨ e me kunjɨ tɨ. 23A kɨn ə re kəmi oo lo majɨ al tɔ ɓa, darɔi pətɨ e me tɨl tɨ tɔ. A kɨn ə re kunjɨ kɨ to rɔi tɨ kɨn təl tɨl nɨngə, a e tɨl kɨ dum kəl tae.»

Me ka sururu

(Lk 16.13; 12.22-31)

24«Dəw kɨ a ra kɨlə ɓəə lə ngar je joo goto: re ɔsɨ ta kɨ kare ə, a ndɨgɨ kɨ nungɨ, re kɨdɨ kɨ kare ə, a uwə kɨ kɨ nungɨ tɔ. A asi kadɨ ɨrai ɓəə lə Luwə nɨm, ɓəə lə la nɨm al.»

25E mbata kɨn ə, m-əl səsi kadɨ adi mesi a sururu dɔ nḛ kusosi tɨ, kɨ man ka̰ysi tɨ, kɨ kadɨ ɨsi kɨ dɔsi taa al, taa dɔ kɨbɨ kɔsi tɨ al nɨm tɔ. Tadɔ kɨsɨ kɨ dɔ taa ɨtə nḛ kuso, taa darɔ dəw ɨtə kɨbɨ kɨ kɔ tɔ. 26Oi yəl je kɨ a nali dan nəl tɨ kɨn oi, dɨbi ko al nɨm, təti ko al nɨm, taa kawi nḛ me dam tɨ al tɔ, nə Bawsi kɨ ɨsɨ dɔra̰ tɨ taa, adɨ-de nḛ usoi majɨ. Ə se, səi je, ɨtəi yəl je kɨn gɨdɨ ba̰y ba̰y al wa? 27Na dansi tɨ ə asɨ kadɨ a ɨlə ngon kadɨ kɨ ndə̰y be dɔ ndɔne tɨ kɨ ta kul me ka sururu ləne ə? 28Asi al, nga ra ban be ə mesi a sururu dɔ kɨbɨ kɔsi tɨ ə? Ɨgo̰i putɨ kam je kɨ ai me wale tɨ kɨn oi. Rai kɨlə madɨ al nɨm, oji kɨbɨ al nɨm tɔ, 29nə ngar Salomo̰ kɨ tɔe ɓa ngay me nḛ kɨngə tɨ kɨn ka ɔ kɨbɨ kɨ ndole asɨ naa səde al+ . 30Ə kɨn ə Luwə ulə kɨbɨ rɔ ngan kagɨ je tɨ kɨ wale, kɨ j-o-de ɓone, ə lo ti par ə a o̰i por kɨn be nɨngə, səi dɨje taa a ulə kɨbɨ rɔsi tɨ al a? Səi to̰ je me kadɨ-me tɨ. 31Adi mesi a sururu kadɨ əli ə nə: «Ri ə j-a j-uso wa? ri ə j-a j-a̰y wa? j-a j-ɨngə kɨbɨ ra ə j-a j-ɔ wa?» al. 32Nḛ je kɨn pətɨ, e dɨje kɨ gəri Luwə al, ə ɨsɨ sangi kɨ no̰ kəmde tɨ. Nɨngə Bawsi kɨ ɨsɨ me dɔra̰ tɨ gər majɨ kadɨ awi kɨ ndooe tɔ. 33Ɨsangi ko̰ɓe lə Luwə kɨ ndɨgɨ lie kəte, nɨngə a adɨ səsi ndəgɨ nḛ je kɨn pətɨ dɔ tɨ. 34Adɨ mesi a sururu dɔ ndɔ kɨ lo ti tɨ al. Tadɔ ndɔ kɨ lo tɨ tɨ aw kɨ me ka sururu ləne. NDɔ je pətɨ awi kɨ nḛ to rɔ kɨ sɔbɨ dɔde, ɓɨ awi kɨ made dɔ tɨ al.