Search form

Matɨye 6:2

2Kɨn ə ɨra kɨ nje ndoo ə, kadɨ ɨndə gəngɨ dɔ tɨ kadɨ dɨje oi, al. Ɨrai təkɨ nje kədɨ kəm dɨje ɨsɨ rai gɨn kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je, kɨ go rəbɨ tɨ je kɨn al. Rai be mba kadɨ dɨje pɨti-de. Nə kɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, ɨngəi nḛ kɨgə go ji ləde ngata.