Search form

Matɨye 6:30

30Ə kɨn ə Luwə ulə kɨbɨ rɔ ngan kagɨ je tɨ kɨ wale, kɨ j-o-de ɓone, ə lo ti par ə a o̰i por kɨn be nɨngə, səi dɨje taa a ulə kɨbɨ rɔsi tɨ al a? Səi to̰ je me kadɨ-me tɨ.