Search form

Matɨye 6:5

Ta kɨ dɔ kəl ta tɨ kɨ Luwə

5«Lokɨ ɨsɨ əli ta kɨ Luwə ɓa, kadɨ ɨrai təkɨ njé kədɨ kəm dɨje ɨsɨ rai kɨn be al. NJé kədɨ kəm dɨje kɨ nəl-de ngay kadɨ ai taa me kəy tɨ lə Jɨpɨ je, kɨ sɨl rəbɨ je, taa əli ta kɨ Luwə kɨn. Əi je rai be mba kadɨ dɨje ooi-de. Nə kɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, ɨngəi nḛ kɨgə go ji ləde ngata.