Search form

Matɨye 6:6

6Nə ḭ, lokɨ ɨge kəl ta kɨ Luwə ɓa, majɨ kadɨ ur kəy toi tɨ, utɨ ta kəy dɔi tɨ, ɓa əl ta kɨ Luwə lo ɓɔyɔ rɔ tɨ kɨn, nɨngə Bawi Luwə kɨ ɨsɨ lo kɨ ɓɔyɔ tɨ, a oo, ə a adi nḛ kɨ ɨdə-je.