Search form

Matɨye 6:9

Kujɨ kəl ta kɨ Luwə

9«Səi ɓa, kadɨ əli ta kɨ Luwə əli əi nə:

“Bawje kɨ ɨsɨ me dɔra̰ tɨ taa,

Kadɨ dəw kɨ ra gər tɔi ḭ Luwə, təkɨ e tɔ kɨ to ta dangɨ,