Search form

Matɨye 7

Gangɨ ta dɔ naa tɨ

(Lk 6.37-38,41-42)

1Ɨgangi ta dɔ dəw tɨ al, kadɨ Luwə gangɨ ta dɔsi tɨ al tɔ. 2Tadɔ Luwə a gangɨ ta dɔsi tɨ təkɨ ɨgangii dɔ madɨsi je tɨ be tɔ. Nɨngə kadɨ ɨgəri təkɨ go rəbɨ kɨ ɨgangii ta dɔ dɨje kɨn ə Luwə a gangɨ-n ta dɔsi tɨ tɔ. 3Ra ban be ə, oo burɨm wale kɨ to kəm ngoko̰i tɨ yo, ə oo kagɨ kɨ boy kɨ to ya̰i tɨ kɨn al ə? 4Kagɨ kɨ boy ə to kəmi tɨ ne tɔ kɨn, nga kɨ go rəbɨ kɨ ban ə a əl ngoko̰i ə nə: «Adɨ m-un burɨm wale kɨ to kəmi tɨ kɨn,» ə? 5Ḭ nje kədɨ kəm dɨje, un kagɨ kɨ boy kɨ kəmi tɨ kɨn nɨngə tə, a o lo ay njay kadɨ un-n burɨm wale kɨ kəm ngoko̰i tɨ.

6«Oti kadɨ ɨləi nḛ kɨ ay njay adi bɨsɨ je, nə tə a ḭḭ təli kɨ dɔsi tɨ tə to̰i səsi. Taa ɨɓuki mədɨ-kɔsɨ je ləsi no̰ kɔsongɨ je tɨ al, nə tə a ḭḭ njɨyəi dɔ tɨ, tɨbəi kɨ njade.»

Dəjɨ nḛ Luwə

(Lk 11.9-13)

7«Ɨdəji, ə a adi səsi, ɨsangi ə a ɨngəi, ɨndəi ta kəy ə a tḛḛi adi səsi. 8Tadɔ dəw kɨ dəjɨ ə a adi-e, dəw kɨ sangɨ ə a ɨngə, dəw kɨ ɨndə ta kəy ə a tḛḛi adi-e tɔ. 9Na dansi tɨ ə ngone dəje mapa nɨngə un a mbal taa ade ə? 10Ə se dəje kanjɨ nɨngə a un li taa ade ə? 11A kɨn ə səi kɨ səi dɨje kɨ kɨlə rasi majal kɨn mɨndɨ ə ɨgəri rəbɨ kadɨ nḛ kɨ majɨ ngansi je nɨngə, ra ban be ə, Bawsi kɨ ɨsɨ me dɔra̰ tɨ taa kɨn taa a adɨ nḛ kɨ majɨ dɨje kɨ dəji-e al ə?

12Nḛ je pətɨ kɨ ɨndɨgi kadɨ dɨje rai adi səsi kɨn ə ɨrai adi-de tɔ. Tadɔ e wa kɨn ə e nḛ ndo kɨ to me ndu kun je lə Mojɨ nɨm, me ta je tɨ kɨ njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ ndangi nɨm tɔ.

Ta rəbɨ je kɨ joo

(13.23-24)

13Uri kəy kɨ ta rəbɨ kɨ mbəngɨrə, tadɔ ta rəbɨ kɨ boy, tatɨ pandangɨ, rəbɨ kɨ kun-e o̰ al, e rəbɨ kɨ nje kaw kɨ dɨje tujɨ tɨ. NGata nɨngə, e rəbe kɨn ə dɨje ngay uni. 14Nɨngə ta rəbɨ kɨ nje kaw kɨ dɨje kajɨ tɨ taa e mbəngɨrə ba, ɨbə dɨje. Ɓa rəbe kɨn, njé kun-e je əi ngay al.»

NJé ɓar rɔde njé kəl ta kɨ ta Luwə tɨ kɨ əi njé ngom je

(Lk 6.43-44)

15«Ɨndəi kəm-kədɨ dɔ rɔsi tɨ kɨ rɔ njé ɓar rɔde njé kəl ta kɨ ta Luwə tɨ kɨ əi njé ngom je. A rəi rɔsi tɨ, a oi gɨdɨde taga ne əi batɨ je, nə mede tɨ kəy, əi jagɨm je kɨ njé kuwə nḛ kul je. 16A e kɨ go kɨlə ra njé ngom je kɨ njé kəl kə nə n-əi njé kəl ta kɨ ta Luwə tɨ ə a ɨgəri-de. Dəw a ɨjə kandɨ nju dɔ kon pa tɨ al, taa dəw a ɨjə kandɨ mbay-kote dɔ kon nga̰ tɨ al tɔ. 17Kagɨ kɨ majɨ, ɓa a andɨ kandɨ kɨ majɨ, ə kagɨ kɨ majal, a andɨ kandɨ kɨ majal tɔ. 18Kagɨ kɨ majɨ a asɨ kadɨ a andɨ kandɨ kɨ majal al, taa kagɨ kɨ majal a asɨ kadɨ a andɨ kandɨ kɨ majɨ al tɔ. 19Kagɨ pətɨ kɨ andɨ kandɨ kɨ majal, a tugəi-e kadɨ ɨləi-e me por tɨ kɔ. 20Adɨ, a e kɨ go kɨlə ra njé ngom je kɨ njé kəl kə nə n-əi njé kəl ta kɨ ta Luwə tɨ, ə a ɨgəri-de.»

NJé ndo je kɨ rɔjetɨ

(Lk 6.46; 13.25-27)

21«E njé kɨ ɨsɨ ɓari mi “Ɓaɓe, Ɓaɓe!” tade tɨ ne par kɨn ə a uri ko̰ɓe tɨ lə Luwə al, nə e njé kɨ ɨsɨ rai go ndɨgɨ tɨ lə Bai kɨ ɨsɨ me dɔra̰ tɨ taa. 22NDɔ gangɨ ta tɨ ə, dɨje ngay a əi nə: “Ɓaɓe, Ɓaɓe! e me tɔi tɨ al ə j-əl-n ta kɨ ta Luwə tɨ a? e me tɔi tɨ al ə jɨ tuwə-n ndɨl je kɨ majal a? e me tɔi tɨ al ə jɨ ra-n nḛ kɔjɨ je ngay kɨ ətɨ ɓəl ɓəl a?” 23Ɓa lo kɨn tɨ, m-a m-əl-de kɨ taga wangɨ m-ə nə: “Awi sa̰y nu, m-gər səsi ndɔ kare al, səi kɨ səi njé ra majal je+ !”»

Kəy je joo

(Lk 6.47-49)

24«Be ə, dəw kɨ ra kɨ oo ta je kɨ m-əl kɨn, ə təl rɔne go tɨ nɨngə, to tə dəw kɨ nje kəm-kədɨ, kɨ ra kəy ləne dɔ dii tɨ be. 25Adɨ lokɨ ndi ədɨ nɨngə, man ko̰ lo re un kəy ka kɨn, nɨm taa nəl ka osɨ kɨ dɔ tɨ tɔ, nə kəy budɨ nangɨ al, tadɔ ngɨre e dɔ dii tɨ. 26Nə dəw kɨ ra kɨ oo ta je kɨ m-əl kɨn, ə təl rɔne go tɨ al nɨngə, to tə dəw kɨ mbə, kɨ ra kəy ləne dɔ yangɨra tɨ be. 27Adɨ lokɨ ndi ədɨ nɨngə, man ko̰ lo re un kəy ka kɨn, nɨm taa nəl ka osɨ kɨ dɔ tɨ tɔ, ɓa kəy budɨ nangɨ mur mur, adɨ toe to dɨlə yɨw.»

Tɔgɨ nḛ ndo lə Jəju

(Mk 1.22; Lk 4.32)

28Lokɨ Jəju tɔl ta ta ləne, nḛ ndo lie ətɨ kosɨ je ɓəl to tɨ kɨ dum. 29MBata ndo nḛ dəw tɨ kɨ aw kɨ tɔgɨ kɨ ḭ rɔ Luwə tɨ, ɓɨ ndo nḛ tə njé ndo-de ndu kun je lə Luwə al.