Search form

Matɨye 7:15

NJé ɓar rɔde njé kəl ta kɨ ta Luwə tɨ kɨ əi njé ngom je

(Lk 6.43-44)

15«Ɨndəi kəm-kədɨ dɔ rɔsi tɨ kɨ rɔ njé ɓar rɔde njé kəl ta kɨ ta Luwə tɨ kɨ əi njé ngom je. A rəi rɔsi tɨ, a oi gɨdɨde taga ne əi batɨ je, nə mede tɨ kəy, əi jagɨm je kɨ njé kuwə nḛ kul je.