Search form

Matɨye 7:28

Tɔgɨ nḛ ndo lə Jəju

(Mk 1.22; Lk 4.32)

28Lokɨ Jəju tɔl ta ta ləne, nḛ ndo lie ətɨ kosɨ je ɓəl to tɨ kɨ dum.