Search form

Matɨye 8:14

Jəju ajɨ njé mo̰y je ngay

(Mk 1.29-34; Lk 4.38-41)

14Go tɨ, Jəju aw me kəy tɨ lə Pɨyər ɓa, oo məme kɨ dəne to nangɨ, rɔe o̰ por rɨgɨ rɨgɨ.