Search form

Matɨye 8:28

Jəju tuwə ndɨl je kɨ majal dɔ dɨngəm je tɨ joo

(Mk 5.1-20; Lk 8.26-39)

28Lokɨ Jəju re tḛḛ gɨdɨ ba tɨ, dɔnangɨ tɨ lə dɨje kɨ Gadara, dɨngəm je joo, kɨ ndɨl je kɨ majal rai-de tḛḛi kɨ dɔ ɓadɨ je tɨ rəi ɨngəi-e. Dɨje kɨn rai nḛ majal ngay, adɨ dəw kɨ kadɨ un rəbɨ kɨn goto.