Search form

Matɨye 8:33

33NJé ngəm kɔsongɨ je a̰yḭ-naa awi me ɓe-bo tɨ, ɔri poy nḛ kɨ ra nḛ, kɨ nḛ kɨ tḛḛ dɔ dɨngəm je tɨ kɨ joo kɨ ndɨl je kɨ majal rai-de ka kɨn, pətɨ adi dɨje oi.