Search form

Matɨye 8:5

Jəju ajɨ ngon njé kɨlə lə nje kun dɔ ɓutɨ asɨgar je kɨ ɓu

(Lk 7.1-10; Ja̰ 4.43-54)

5Lokɨ Jəju ɨsɨ ur kɨ me ɓe kɨ Kapərnayɨm tɨ nɨngə, dəw kɨ Rɔm tɨ kare kɨ nje kun dɔ ɓutɨ asɨgar je kɨ ɓu, re rɔe tɨ, no̰ kɨ dɔe tɨ ə nə: