Search form

Matɨye 8:9

9M-əl be tadɔ, mi kɨ dɔm mi gɨn tɔgɨ tɨ lə njé kɨ dɔm tɨ, nɨngə m-aw kɨ asɨgar je kɨ əi gɨn tɔgɨ tɨ ləm tɔ. Adɨ re m-əl asɨgar kare m-ə nə: “Aw!”, ɓa aw; kɨn ə m-əl kɨ nungɨ m-ə nə: “Ɨre!”, ɓa re; kɨn ə m-əl ngon nje kɨlə ləm m-ə nə: “Ɨra nḛ kɨ be!”, ɓa ra nḛe kɨn tɔ.»