Search form

Matɨye 9:14

Jəju əl ta dɔ kɨyə̰ ta nḛ kuso tɨ

(Mk 2.18-22; Lk 5.33-39)

14NJé ndo je lə Ja̰ Batɨsɨ rəi ɨngəi Jəju əli-e əi nə: «Ra ban ə je kɨ Parɨsɨ je j-ɨyə̰ ta nḛ kuso, ə njé ndo je ləi rai al ə?»