Search form

Matɨye 9:18

Jəju ajɨ ngon kɨ dəne əi kɨ dəne kɨ nje mo̰y məsɨ

(Mk 5.21-43; Lk 8.40-56)

18Lokɨ Jəju a əl-de ta kɨn nɨngə, nje kun dɔ Jɨpɨ je kare, re ɔsɨ məkəsɨne nangɨ no̰e tɨ, əl-e ə nə: «NGonm kɨ dəne kɨ du oy taji naa tɨ ne ɓəy. Nə re ɨre ɨndə jii dɔe tɨ ə, a təl ɨsɨ kəm.»