Search form

Matɨye 9:27

Jəju adɨ njé kəm tɔ je joo oi lo

27Lokɨ Jəju ɔtɨ no̰o̰ ɨsɨ aw, njé kəm tɔ je joo uni goe, əli ta kɨ ndude kɨ boy əi nə: «NGon ka Dabɨdɨ , o kəm-to-ndoo ləje.»