Search form

Matɨye 9:32

Jəju tuwə ndɨl kɨ majal dɔ dəw tɨ kɨ əl ta al

32Lokɨ njé kəm tɔ je tḛḛi awi nɨngə, dɨje rəi kɨ dɨngəm kare kɨ ndɨl kɨ majal ra-e adɨ əl ta al.