Search form

Matɨye 9:35

Jəju oo kəm-to-ndoo lə kosɨ je

35Jəju aw kɨ ɓe-bo je, kɨ ngan ɓe je, ndo nḛ me kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je, ɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ ɔjɨ dɔ ko̰ɓe lə Luwə, taa ajɨ njé mo̰y je, kɨ njé rɔ to je pətɨ tɔ.