Search form

Matɨye int

Ta kɨ dɔ Poy ta tɨ kɨ Majɨ kɨ Matɨye ndangɨ

Poy Ta kɨ Majɨ kɨ ɔjɨ dɔ Jəju kɨ Matɨye ndangɨ e kɨ kare dan Poy Ta je tɨ kɨ Majɨ kɨ sɔ, adɨ e Matɨye, Markɨ, Lukɨ kɨ Ja̰. NGa nɨngə, ta je ngay kɨ Matɨye əl, toi me Poy Ta tɨ kɨ Majɨ lə Jəju kɨ Markɨ ndangɨ no̰o̰ tɔ. J-a j-ɨngə:

- MBḛ lə Ja̰ Batɨsɨ kɨ ɨlə (3.1-12);

- Batəm lə Jəju kɨ na kɨ su na-e (3.13—4.11);

- Kɨlə je kɨ Jəju ra-de dɔnangɨ Galile tɨ, adɨ e kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ, ndo kosɨ dɨje nḛ, kɨ kajɨ njé mo̰y je (4.12—18.35);

- Kosɨ dɔ rəbɨ tɨ mba kaw kɨ Jorijaləm (19-20);

- Jorijaləm tɨ, Jəju ra ndɔ ngay al, ra ndɔ kɨ asɨ dɨmasɨ kare be par, nɨngə tɔl ta ndɔ je ləne kɨ ta kɨ gangɨ kɨ dɨje gangi dɔe tɨ, tɔli-e-n, ɓa go tɨ, ḭ taa lo koy, tḛḛ adɨ dɨje ooi-e kɨ lo lo (21-28).

Nḛ kare kɨ to ta dangɨ, Matɨye ɨlə ngɨrə makɨtɨbɨ ləne kɨ kɔr gɨn ka lə Jəju nɨm, kojɨ Jəju nɨm, taa dɔ kagɨ lo kɨ Jəju e-n ngon ɓəy nɨm tɔ. Ta kɨ ɨlə-n ngɨrə makɨtɨbɨ ləne kɨn əl adɨ goe ngal (1-2), nɨngə mee tɨ no̰o̰, tɔjɨ dəw kɨ e Jəju kɨ n-aw tə n-ndangɨ Poy Ta kɨ Majɨ lie kɨn kadɨ dɨje gəri-e təkɨ e ə e NGar kɨ nje kajɨ dɨje kɨ Luwə ə nə n-a n-ɨlə sie, e tɔ ə e Emanuwəl kɨ kɔr mee nə Luwə e səje, taa e tɔ ə Luwə a un-e kadɨ tɔl-n ta kɔjɨ ra ləne kɨ un mɨndɨne dɔ tɨ kəte nu kɨn tɔ.

Nḛ kare kɨ to ta dangɨ ɓəy tɔ me makɨtɨbɨ tɨ lə Matɨye, e kɔsɨ kɨ ɔsɨ dɔ nḛ ndo je lə Jəju ngay naa tɨ, asɨ gɨn mi, adɨ e:

1- Nḛ ndo kɨ dɔ mbal tɨ (5-7) kɨ əl ta kɨ dɔ pa njɨyə tɨ kɨ dana kɨ Luwə ɨsɨ ngɨnə tae kɨ rɔ dɨje tɨ lie kɨ e ngar dɔde tɨ.

2- NDu je kɨ e kɨ kadɨ dɨje kɨ sɔbɨ kadɨ a ɨləi mbḛ kɨ ko̰ɓe kɨ e ɓasi (10).

3- Ko̰ɓe lə Luwə kɨ e kɨ kəl tae me kujɨ ta tɨ asɨ gɨn sɨri, e ko̰ɓe kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ ɓasɨne, nə ndɔ ree a to kɨ taga pa̰y (13).

4- Go rəbɨ kɨsɨ naa tɨ lə ngakonaa je me ɓeko̰ tɨ kɨ sɨgɨ kɨn (18).

5- Go rəbɨ kɨsɨ dɔ nja tɨ ngɨnə-n rɔ kɨ tətɨ kɨ dɔbəy tɨ kɨ ko̰ɓe kɨ sɨgɨ kɨn a re-n (24-25).

Makɨtɨbɨ lə Matɨye tɔjɨ Jəju tə Ɓaɓe kɨ a re kadɨ adɨ ndune dɔ ɓeko̰ tɨ ləne kɨ sɨgɨ, tḛḛ-n tae. Ɓəy tɔ adɨ dɨje kɨ a uri me tɨ ne ndo kɨ awi kɨ ndooe kadɨ mai najɨ lie kɨ rɔ ndəgɨ dɨje tɨ tɔ.