Search form

Rom je 1

Kuwə jinaa

1Mi Pol kɨ ɓəə kɨlə lə Jəju Kɨrɨsɨ ə m-ndangɨ ta kɨn m-adɨ səsi. Mi kɨ Luwə ɓar-m tə nje kaw kɨlə, ɨndə-m ta dangɨ mba kadɨ m-ɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ lie. 2Poy Ta kɨ Majɨ kɨ Luwə ɨndə ta njé kəl ta kɨ tae tɨ kəte, adɨ əli tae me makɨtɨbɨ tɨ lie kɨ ay njay+ . 3E Poy Ta kɨ Majɨ kɨ ɔjɨ dɔ NGone kɨ oji-e gɨn ka tɨ lə ngar Dabɨdɨ+ . 4Adɨ e Ɓaɓe ləje, Jəju Kɨrɨsɨ, kɨ Luwə un dɔe taa tə NGonne, kɨ tɔgɨ lə NDɨl Luwə, lokɨ ḭḭ-n taa dan njé koy je tɨ. 5E kɨ ta kul Jəju Kɨrɨsɨ ə, Luwə ra-n səm majɨ adɨ m-təl-n nje kaw kɨlə lie mba kadɨ dɨje pətɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne, adi-e-n mede, təli rɔde go ta tɨ lie kadɨ tɔe ɓa-n. 6Səi ka səi mbo̰ dɨje tɨ kɨn tɔ. Səi dɨje kɨ Luwə ɓar səsi kadɨ səi dɨje lə Jəju Kɨrɨsɨ.

7Səi pətɨ kɨ ɨsi Rɔm tɨ, kɨ Luwə ndɨgɨ səsi ə ɓar səsi tə dɨje lie, kadɨ me-majɨ kɨ kɨsɨ maje lə Luwə kɨ Bawje əi kɨ Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ e səsi naa tɨ.

Pol ndɨgɨ ngay kadɨ n-aw n-oo njé kadɨ-me je kɨ Rɔm tɨ

8Nḛ kɨ dɔsa̰y, m-ra oyo Luwə ləm me tɔ Jəju Kɨrɨsɨ tɨ kɨ mbata tɨ ləsi pətɨ. Tadɔ dɨje əli ta kɨ dɔ kadɨ-me tɨ ləsi kɨ dɔ dunɨya̰ ba pətɨ. 9Luwə kɨ m-ɨsɨ m-ra kɨlə ɓəə lie kɨ me kɨ kare, kɨ go rəbɨ kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ lə NGone, asɨ kadɨ a ma najɨ ləm. E gər majɨ təkɨ m-ɨsɨ m-əl ta ləsi kɨ dɔ kagɨ lo je pətɨ. 10Nɨngə m-ɨsɨ m-dəje kɨ ndɔ je pətɨ, kadɨ re e ndɨgɨ lie ə, kadɨ adɨ-m ta rəbɨ adɨ m-aw-n rɔsi tɨ. 11M-ndɨgɨ ngay kadɨ m-aw m-o səsi, m-adɨ səsi kadɨ-kare lə NDɨl Luwə kɨ kadɨ ra səsi adɨ ɨnga̰i me kadɨ-me tɨ ləsi. 12Taa, kɨsɨ je naa tɨ, a ra kadɨ kadɨ-me kɨ kare kɨ j-awi, j-a j-uləi dɨngəm me naa tɨ yo kɨ ne. 13NGakom je kɨ dəne kɨ kɨ dɨngəm, m-ndɨgɨ kadɨ ɨgəri təkɨ, m-sangɨ rəbɨ ngay kadɨ m-aw rɔsi tɨ, nə bɨtɨ ɓone ka m-ɨngə rəbɨ al. M-ndɨgɨ kadɨ m-aw, adɨ m-ɨngə kandɨ kɨlə rɔsi tɨ təkɨ m-ɨngə-n rɔ ndəgɨ dɨje tɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne kɨn be tɔ+ . 14Sɔbɨ kadɨ m-ɨndə kəm go dɨje tɨ pətɨ, njé kəm tḛḛ je kɨ njé kəm tḛḛ al je, njé nḛ gər je kɨ njé nḛ gər al je. 15E mbata kɨn ə, m-ndɨgɨ ngay kadɨ m-aw m-ɨlə səsi mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ, səi kɨ ɨsi Rɔm tɨ tɔ. 16Tadɔ mi Pol, rɔm sɔl-m al kadɨ m-ɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ. Poy ta kɨ Majɨ kɨn e tɔgɨ lə Luwə kɨ kadɨ ajɨ dəw kɨ adɨ mene Jəju Kɨrɨsɨ. Kajɨ kɨ ulə ngɨrəne dɔ Jɨpɨ je tɨ kəte, taa re tḛḛ-n dɔ dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al. 17Kɨ rɔjetɨ, Poy Ta kɨ Majɨ tɔjɨ rəbɨ kɨ Luwə tɨdə-n dɨje kɨ adi-e mede dɨje tɨ ləne. E kɨ go rəbɨ kadɨ-me təkɨ makɨtɨbɨ lə Luwə əl-n ə nə: «Dəw kɨ Luwə tɨde dəw tɨ ləne kɨ go rəbɨ kadɨ-me lie, a ɨsɨ kɨ dɔne taa+

Majal lə dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al

18Luwə ɨsɨ dɔra̰ tɨ taa nu, tɔjɨ wongɨ ləne dɔ dɨje tɨ kɨ njé ra majal, njé ra nḛ kɨ go rəbe tɨ al. Kɨlə rade je kɨ majal utɨ dɔ nḛ kɨ rɔjetɨ. 19Kɨlə ra Luwə to kɨ taga wangɨ kadɨ dəw gər. Luwə wa tɔjɨ dɨje kɨlə rane kɨ taga. 20Təkɨ rɔjetɨ, lo kɨlə ngɨrə kɨndə nḛ je tɨ nu, nḛ je kɨ to rɔ Luwə tɨ, kɨ dəw oo-de kɨ kəmne al, kɨ tɔge kɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ, kɨ kee Luwə, nḛ je kɨn toi kɨ taga me kɨlə rae tɨ kadɨ dəw gər kɨ nḛ gər kɨ aw-n dɔne tɨ. Adɨ nḛ kɨ kadɨ-me Luwə a sɔl-n dɔ dəw tɨ goto. 21Dɨje gəri Luwə majɨ, nə mbati kadɨ ɔsi kure nɨm, mbati təl kɨ oyo kade nɨm, təkɨ sɔbɨ kadɨ raii. Tagade ur-de wale yo, nḛ gər ləde goto, adɨ uləi rɔde me lo kɨ ndul tɨ. 22Oi rɔde tə njé gosɨ je, nə təli mbə je. 23Kadɨ ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰ Luwə tɨ kɨ nje koy al nɨngə, ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰ nḛ je tɨ kɨ dɨje rai-de tə bana kəm dɨje tɨ kɨ ndɔ madɨ ə a gotoi, təli-de yəl je tɨ, təli-de da je tɨ kɨ njade e sɔ, kɨ nje kɨ nje kagɨ nangɨ.

24E mbata kɨn ə, Luwə ɨyə̰-n-de me nḛ ra je tɨ kɨ majal kɨ mede ndɨgɨ, adɨ ɨləi rɔsɔl dɔ rɔde tɨ əi je wa. 25Uni nḛ kɨ rɔjetɨ lə Luwə mbəli nḛ kɨ ngom. Nɨngə ɔsi dɔde nangɨ no̰ nḛ je tɨ kɨ Luwə ɨndə-de kɨn yo, ə ɨyə̰i Luwə kɨ nje kɨndə nḛ je, kɨ kɔsɨ-gon e lie bɨtɨ kɨ no̰ tɨ kɨn. Amen.

26E mbata kɨn ə, Luwə ɨyə̰-n-de me ngur darɔ tɨ kɨ to rɔsɔl. Nede je, ɨyə̰i ta sa-naa lə dəne kɨ dɨngəm kɨ go rəbe tɨ, ə təli nayḭ-naa ta sa-naa tɨ kɨ go rəbe tɨ al. 27Dɨngəm je ka ɨyə̰i taa sa nede je, ə nayḭ-naa ta sa-naa tɨ dande əi je wa. Rai nḛ kɨ kɔbɨ kɨ naa, adɨ ɨngəi nḛ kugə go kɨlə rade kɨ ur səde wale.

28Lokɨ mbati kadɨ n-gəri rəbɨ lə Luwə, Luwə ɨyə̰-de adɨ uni rəbɨ kɨ go nḛ gər tɨ ləde kɨ rugɨ, kɨ asɨ kadɨ ɔr-de ta rəbɨ al. Lo kɨn tɨ, ɨsi ta nḛ ra tɨ kɨ kadɨ dəw ra al. 29Nḛ ra kɨ dana al rosɨ mede, əi njé ra majal je, əi njé ra kəm-nda nḛ lə dɨje, əi njé me ndul je, jangɨ rosɨ mede, əi njé tɔl dɨje, əi njé kɔl, njé kədɨ dɨje, nḛ rade e kɨ go rəbe tɨ al, əi njé tətɨ ta dɔ dɨje tɨ, 30əi je wa ɨsɨ əli ta kɨ majal dɔ naa tɨ, əi njé ba̰ je lə Luwə, nje ta kɨ to, njé kun dɔde taa, njé kɔjɨ rɔde, mər ta ləde pətɨ e dɔ majal tɨ kɨ ra, əi njé ta̰ rɔ njé kojɨ-de je, 31nḛ gər ləde goto, əi dɨje kɨ oi to mɨndɨde al, əi dɨje kɨ usɨ-de dɔ dəw tɨ al, taa oi kəm-to-ndoo lə dəw al tɔ. 32Gəri ta kɨ gangɨ lə Luwə majɨ, kadɨ dɨje kɨ njé ra nḛ kɨ be kɨn, əi dɨje kɨ asi ta koy, nə toi ta ra tɨ par par. Nɨngə e rae par ə rai al, nə dɨje kɨ rangɨ kɨ ɨsɨ rai ka, ndɨgi səde dɔ tɨ tɔ.