Search form

Rom je 1:25

25Uni nḛ kɨ rɔjetɨ lə Luwə mbəli nḛ kɨ ngom. Nɨngə ɔsi dɔde nangɨ no̰ nḛ je tɨ kɨ Luwə ɨndə-de kɨn yo, ə ɨyə̰i Luwə kɨ nje kɨndə nḛ je, kɨ kɔsɨ-gon e lie bɨtɨ kɨ no̰ tɨ kɨn. Amen.