Search form

Rom je 1:26

26E mbata kɨn ə, Luwə ɨyə̰-n-de me ngur darɔ tɨ kɨ to rɔsɔl. Nede je, ɨyə̰i ta sa-naa lə dəne kɨ dɨngəm kɨ go rəbe tɨ, ə təli nayḭ-naa ta sa-naa tɨ kɨ go rəbe tɨ al.