Search form

Rom je 1:7

7Səi pətɨ kɨ ɨsi Rɔm tɨ, kɨ Luwə ndɨgɨ səsi ə ɓar səsi tə dɨje lie, kadɨ me-majɨ kɨ kɨsɨ maje lə Luwə kɨ Bawje əi kɨ Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ e səsi naa tɨ.