Search form

Rom je 1:9

9Luwə kɨ m-ɨsɨ m-ra kɨlə ɓəə lie kɨ me kɨ kare, kɨ go rəbɨ kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ lə NGone, asɨ kadɨ a ma najɨ ləm. E gər majɨ təkɨ m-ɨsɨ m-əl ta ləsi kɨ dɔ kagɨ lo je pətɨ.